e-sistēmas noteikumi

CleanLiving e-sistēmas noteikumi

1.Vispārīgi noteikumi

1.1.CleanLiving e-sistēma ir attālinātās iepirkšanās sistēmas vietne – www.cleanliving.lv (turpmāk tekstā – e-sistēma), kas nodrošina iespēju iepazīties, pasūtīt un iegādāties SIA „CleanLiving Trade”, reģ.nr. , adrese, tālr. +371 27017197, epasts: info@cleanliving.lv,  pārstāvētos produktus un pakalpojumus.

1.2.Ikviena persona (turpmāk tekstā – Klients), veicot e-sistēmā pieejamo preču un/vai pakalpojumu pasūtījumu, apliecina, ka ir iepazinusies un apņemas ievērot šos noteikumus un e-sistēmas produktu lietošanas aprakstus, kā arī e-sistēmā ir iepazinies ar pasūtījumu veikšanas kārtību, piegādes izmaksām un saņemšanas iespējām.

1.3.E-sistēmā pieejamo preču un pakalpojumu pasūtījumu pieņemšanu, apstrādi un izpildi nodrošina SIA „CleanLiving Trade” un tā Pasūtījumu piegādes sadarbības partneri.

2.Pasūtījuma veikšana un saņemšana

2.1.Klients, veicot pasūtījumu e-sistēmā, apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlēto preču aprakstiem un tie atbilst Klienta izvirzītajām prasībām un vajadzībām.

2.2.Klients apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā pasūtījums nevar tikt nodrošināts.

2.3.Klients piekrīt savu personas datu apstrādei, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošinātu pasūtījuma izpildi, norēķinu administrēšanu, pretenziju izskatīšanu un citu saistību izpildi.

2.4.Veicot pasūtījumu, Klients patstāvīgi saglabā ar Klienta pasūtījumu saistīto dokumentāciju. E-sistēmas vidē informācija par veiktajiem Pasūtījumiem netiek saglabāta.

2.5.Pēc pasūtījuma izdarīšanas un Klienta apstiprinājuma par iepazīšanos ar šiem noteikumiem, uz Klienta pieteikumā norādīto e-pasta adresi automātiski tiek nosūtīts pasūtījuma pieteikuma saņemšanas apstiprinājums, kuram ir informatīvs raksturs.

2.6.Ja Klienta pasūtījums e-sistēmā ir pieejams un var tikt izpildīts, 1 (vienas) darbdienas laikā no Pasūtījuma pieteikuma saņemšanas brīža Klientam uz norādīto e-pastu tiek nosūtīts priekšapmaksas rēķins un informācija par pasūtījuma pieejamību un piegādes termiņiem.

2.7.Pasūtījuma piegāde tiek nodrošināta 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas un pēc maksājuma saņemšanas rēķinā norādītajā kontā.

2.8.Ja pasūtījuma piegādes brīdī Klients norādītajā adresē nav sastopams, kā rezultātā piegāde nav iespējama, pasūtījums atkārtoti tiek piegādāts pēc tam, kad Klients apņemas atrasties norādītajā vietā un laikā. Par atkārtotu pasūtījuma piegādi tiek aprēķināta papildu piegādes maksa.

2.9.Pasūtījuma piegādes brīdī Klientam ir pienākums pieņemt pasūtījumu un pārbaudīt tā atbilstību un kvalitāti, kā arī parakstīt ar attiecīgā pasūtījuma izpildi saistītos dokumentus (līgumu, pavadzīmi u.c.).

3.Cenas un samaksas kārtība

3.1.Klients, veicot pasūtījumu e-sistēmā, piekrīt izvēlētās preces cenai un tās samaksas kārtībai.

3.2.Preču un pakalpojumu cenas e-sistēmā ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja pasūtījuma vērtība ir līdz 30.00 EUR) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši E-sistēmas piegādes maksām.

3.3.Pasūtījuma samaksu Klients veic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 2 (divu) darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

4.Preču kvalitāte un garantijas saistības

4.1.Pasūtījuma ietvaros iegādātās preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās Klienta tiesības.

4.2.Ja Pasūtījuma piegādes brīdī tiek konstatēts iepakojuma vai preču bojājums vai ir pamats uzskatīt, ka prece, kas atrodas iepakojumā, var būt bojāta, Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma pieņemšanas. Šādā gadījumā pasūtījums tiek atcelts un Klientam tiek atgriezta samaksātā nauda vai arī piegādātās preces vietā Klientam tiek piegādāta jauna, identiska prece bez defektiem.

4.3.Garantija netiek piemērota un/vai Klienta prasījums netiek apmierināts, ja:
defekts ir radies preces dabiskās nolietošanās rezultātā vai precei ir ierobežots lietošanas resurss, izrietot no preces vai tās daļas lietošanas mērķiem;
Klients neievēro preces ekspluatācijas noteikumus un ražotāja instrukcijā minētos noteikumus;
Klients nevar uzrādīt preces iegādes apliecinošus dokumentus un garantijas talonu vai pirkuma karti.

4.4.Ar Pasūtījuma izpildi saistītos jautājumus, kā arī jautājumus par pasūtījuma ietvaros iegādātās preces un/vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem Klientam ir tiesības pieteikt šo noteikumu 1.1.punktā attiecīgi norādītajam komersantam. Ja citos ar pasūtījumu saistītajos dokumentos (sadarbības līgumos u.c.) ir noteikta atšķirīga Klienta jautājumu pieteikšanas kārtība, Klients ņem vērā šajos citos dokumentos noteikto kārtību. Ar pasūtījumu saistītajiem jautājumiem piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Klientam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās patērētāju tiesības prasījumu pieteikšanai. Visas domstarpības, kas saistītas ar pasūtījuma izpildi, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, tad tos risina Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepieciešamības gadījumā izmantojot patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju – Patērētāju Tiesību aizsardzības centru www.ptac.gov.lv.

4.5.Klienta rakstveida pretenzija par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu tiek izskatīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Pārējos gadījumos Klienta rakstveida un mutvārdu pretenzijas tiek izskatītas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, ja attiecīgā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana.

5.Atteikuma tiesības

5.1.Klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības, aizpildot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedzot to attiecīgajam komersantam kā rakstisku apstiprinājumu par atteikšanos no pasūtījuma. Termiņš ir ievērots, ja Klients lēmumu par atteikumu attiecīgajam komersantam paziņo pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

5.2.Ikvienam klientam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar e-sistēmas pārstāvi, samainīt preces pret citām precēm, ja tādas e-sistēmā ir pieejamas un ja:
Prece nav sākta lietot, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts;
Klientam ir preču pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.

5.3.Gadījumā, ja Klients izmanto atteikuma tiesības, Klientam ir pienākums atdot pasūtījuma ietvaros saņemtās preces (pilnā komplektācijā, neekspluatētas un bez bojājumiem, uzrādot preces iegādi apstiprinošus dokumentus) attiecīgajam komersantam atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Klients  attiecīgajam komersantam ir paziņojis savu lēmumu atteikties no pasūtījuma. Atteikuma termiņš tiks uzskatīts par ievērotu tikai tad, ja preces tiek atdotas atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients  atteikuma tiesības nav izmantojis.

5.4.Atgriežot preces šo noteikumu 5.3.punktā noteiktajā kārtībā klients sedz ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

5.5.Pēc atteikuma paziņojuma un pasūtījuma ietvaros izsniegto preču saņemšanas vai apliecinājuma, ka preces ir nogādātas atpakaļ par pasūtījumu un tā standartpiegādi samaksātā naudas summa, izņemot Klienta izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ komersantam, Klientam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Naudas summa Klientam tiek atmaksāta atbilstoši Klienta sākotnēji izmantotajam maksāšanas līdzeklim, ja vien nav vienošanās par citu veidu.

5.6.Gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības, Klients atbild par pasūtījuma ietvaros saņemto preču kvalitāti un drošumu līdz brīdim, kad tās ir nodotas atpakaļ attiecīgajam komersantam.