Privātuma politika

CleanLiving privātuma politika

Šīs SIA “CleanLiving Trade” privātuma politikas (turpmāk tekstā – Privātuma politika) mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “CleanLiving Trade”, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību ir balstīta uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju, pasākumu apmeklētāju, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka esat izlasījuši Privātuma politiku, pirms mūsu tīmekļa vietnes www.cleanliving.lv (turpmāk tekstā – tīmekļa vietne) apmeklēšanas vai kļūstot par mūsu klientu un ka esat apstiprinājuši Privātuma politikas noteikumus. Mēs paturam tiesības mainīt un pēc nepieciešamības aktualizēt mūsu Privātuma politiku.

Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisko personas datu apstrādi.

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, lietotājiem tiek attēlots informatīvs logs ar paziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

1. Informācija par datu pārzini

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „CleanLiving Trade”, reģistrācijas numurs: 40203145881, juridiskā adrese: „Liepas A” – 18, Ogresgals, Ogres novads, LV-5041.

2. Kontaktinformācija saziņai par datu aizsardzības jautājumiem

Radušos jautājumu gadījumā saistībā ar Privātuma politiku vai par personas datu apstrādi sazinieties ar mums elektroniski: info@cleanliving.lv vai zvanot: +371 27017197.

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Personas dati var tikt vākti no klientiem, no to izmantotajiem pakalpojumiem un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem vai privātiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras mēs lielākoties vācam, ir:

 • Identifikācijas un izpētes dati: vārds, uzvārds, personas kods;
 • Kontaktinformācija: e-pasta adrese, tālruņa numurs;
 • Saziņas dati: tie tiek vākti reizēs, kad klients ar mums sazinās telefoniski, vizuālie vai audiālie ieraksti, epasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi (sociālie mediji, dati, kas iegūti, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, sazinoties ar mums citos kanālos);
 • Dati par piedalīšanos mūsu pasākumos: meistarklases un citi pasākumi.

4. Nolūki, kuriem tiek apstrādāti personas dati un personas datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta tikai atbilstoši iepriekš noteiktiem leģitīmiem mērķiem, tai skaitā:

4.1. Preču pasūtījumu izpildes nodrošināšanai, kā arī pakalpojumu izpildei – šim nolūkam mums ir nepieciešams identificēt personas, kas veikušas, piemēram, preču pasūtījumus vai pieteikušās uz pasākumiem, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu saskaņā ar iesniegtajiem datiem, nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties par preču vai pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajiem jautājumiem, atsevišķos gadījumos arī nodrošināt neapmaksāto rēķinu piedziņu. Šim nolūkam mums kā minimums varētu būt nepieciešami šādi personas dati: klienta vai tā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, preču piegādes adrese, bankas konta numurs, telefona numurs un epasta adrese.

Juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai:

a) Līguma ar datu subjektu noslēgšana un tā izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
b) Juridiskā pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts)
c) Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, klienta vai sadarbības kontaktpersonas identificēšana un saziņas nodrošināšana.

4.2. Normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde attiecībā uz klientu identifikāciju, izpēti un pakalpojumu sniegšanu. Šī nolūka ietvaros tiek pildītas likuma “Par grāmatvedību”, likuma “Par nodokļiem un nodevām”, “Arhīva likuma” prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami šādi personas dati: klienta vai tā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, bankas konta numurs, telefona numurs un epasta adrese.

Juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai:

a) Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

4.3. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana. Šī nolūka ietvaros mēs varētu nosūtīt komerciālus paziņojumus, nodrošināt personu dalību mūsu organizētajos pasākumos vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētajiem publiskajiem pasākumiem. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami kā minimums šādi personas dati: klienta vai tā pārstāvja vārds, uzvārds, telefona numurs un epasta adrese.

Juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai:

a) Datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
b) Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
c) Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.
Datu subjektiem ir tiesības atteikties no mūsu mārketinga paziņojumu saņemšanas. To var izdarīt sekojoši:

i) sekojot norādījumiem par atteikšanos attiecīgajā mārketinga ziņojumā;
sazinoties ar mums elektroniski uz e-pastu: info@cleanliving.lv.
ii) Gadījumā, ja datu subjekts atsakās no mārketinga ziņu saņemšanas, mēs joprojām varam sūtīt administratīvās ziņas, kā piemēram, paziņojumus par nenomaksātajiem rēķiniem, informāciju par izmaiņām sadarbības līgumā, informāciju par izmaiņām normatīvos aktos, kas regulē sadarbības līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī informāciju par līguma pārtraukšanu.

4.4. Trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana. Likumīgas nepieciešamības gadījumā mums var būt nepieciešams izpaust informāciju par datu subjektu kontroles dienestiem, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesu izpildītājiem un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības tai skaitā mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt kā minimums šādus personas datus: klienta vai tā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs un epasta adrese.

Juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai:

a) Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, valsts iestāžu pieprasījums par līgumisko partneru datiem, parādpiedziņas nodrošināšanai.

4.5. Pienācīgu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, organizatorisku un tehnisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī subjekta personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un pienācīgu pakalpojumu nodrošināšanu. Trešo pušu sistēmas, kuras mēs izmantojam pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai, ir:
Google inc. rīki Google Analytics, vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to nodrošināto privātuma politiku var iepazīties šeit – https://policies.google.com/privacy?hl=lv un šeit https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai:

a) Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

5. Piekļuves tiesības subjekta personas datiem

Mēs savu darbu organizējam tā, lai subjektu personas dati tiktu apstrādāti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, lai personas datiem nepiekļūst trešās personas. Pēc nepieciešamības, subjektu personas datiem var piekļūt:

 • Mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas nepieciešams darba pienākumu pildīšanai;
 • Personas datu apstrādātāji, atbilstoši viņu sniegtajiem pakalpojumiem – auditori, finanšu vadības, grāmatvedības, juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji un tehniskie uzturētāji, citas personas, kas saistības ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
 • Valsts un pašvaldības iestādes tiesiskajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
 • Trešās personas, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpus tiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistri).

Mūsu izvēlētie sadarbības partneri personas datu apstrādē

Mūsu komercdarbība ir vērsta uz to, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododami datu apjomu. Apstrādātājiem datu nodošana tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 • Auditori, finanšu vadības, grāmatvedības un juridiskās konsultācijas;
 • IT infrastruktūras, datu bāzes tehniskie uzturētāji;
 • Citas personas, kuras saistītas ar mūsu pakalpojumu nodrošināšanu.

7. Subjekta personas datu uzglabāšanas termiņš

Subjekta personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs balstāmies uz spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, līgumsaistību izpildes aspektiem, datu subjekta prasībām (piemēram, piekrišanas gadījumos), kā arī mūsu leģitīmajām interesēm. Ja datu subjekta personas dati vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēšam vai iznīcinām.

Biežāk izplatītie personas datu termiņi:

 • Personas dati, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – tie tiek glabāti līdz līgums tiek izpildīts un kamēr izpildās citi glabāšanas termiņi;
 • Personas dati, kas nepieciešami, lai izpildītu tiesību aktu prasības – tie tiek uzglabāti attiecīgajos normatīvajos aktos paredzētajos termiņos, piemēram, likumā “Par grāmatvedību” dokumentu uzglabāšanas termiņš ir līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā piecus gadus;
 • Dati, kas nepieciešami, lai pierādītu savu saistību izpildi – tie tiek glabāti vispārējo prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem – desmit gadi Civillikumā, trīs gadi Komerclikumā u.c. termiņi, atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
 • Dati, kas nepieciešami mārketinga aktivitāšu veikšanai – tie tiek uzglabāti tik ilgi, līdz saņemam atteikumu vai pieprasījumu dzēst saņēmēja datus.

8. Datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

8.1.Personas datu atjaunošana
Notikušu izmaiņu gadījumos datos, par kuriem datu subjekts mums ir iesniedzis informāciju, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes mērķus.

8.2.Tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā un pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī pieprasīt datu pārnesamību Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Valsts datu inspekcijai ir tiesības veikt pārbaudi, lai noteiktu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām tajos gadījumos, kad pārzinim ar likumu aizliegts sniegt datu subjektam informāciju un saņemts attiecīgs iesniegums no datu subjekta.

8.3.Piekrišanas atsaukšana
Ja personas datu apstrāde pamatojas uz personas doto piekrišanu, tam ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un šos personas datus turpmāk vairs konkrētajam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kas ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumattiecībām, mūsu leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvos aktos noteiktajiem pamatiem.

9. Datu subjekta personas datu iegūšanas veidi

Personas datus mēs iegūstam kādā no sekojošiem veidiem:

 • Savstarpēja līguma noslēgšanas procesā, iegūstot datus no paša datu subjekta;
 • Ja līgums tiek slēgts ar trešo personu, kas norādījusi datu subjektu kā kontaktpersonu;
 • No datu subjekta, ja tā ir iesniegusi mums atļaujas, e-pastus vai zvanus;
 • No datu subjekta, ja tā ir veikusi autorizāciju tīmekļa vietnē;
 • Tīmekļa vietnē, izmantojot sīkdatnes (cookies);
 • Atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, pārbaudot datu subjekta tiesības pārstāvēt komercsabiedrību (firmas.lv u.c.).